Sposoby rozwiązywania zadań

Obliczenia procentowe możemy wykonywać różnymi sposobami w zależności od typu zadania i posiadanych umiejętności.

 

 

Zadanie:

Cenę towaru wynoszącą 250 zł podwyższono o 15%, a po trzech miesiącach obniżono o 15%. Ile wynosi cena towaru po tych zmianach?

 

I sposób

 

Wiadomo, że cenę podwyższono o 15% ceny początkowej, obliczmy najpierw, o ile złotych podwyższono cenę towaru.

Obliczając procent danej wielkości mnożymy procent (zapisując go w postaci ułamka) przez tę wielkość.

 

Obliczamy 15% z 250 zł: 

\( 0,15\cdot 250=37,50 \) - o tyle złotych podwyższono cenę.

Po podwyżce cena towaru wynosi \(250+37,50=287,50 (zł)\)

 

Teraz obliczamy 15% z 287,50 zł (o tyle procent obniżono cenę).

\(0,15 \cdot 287,50 =43,125 (zł)\) - o tyle złotych obniżono cenę.

 

Po obniżce cena towaru wynosi \(287,50 - 43,125 = 244,375 \approx 244,38 (zł)\) - jeśli wykonujemy obliczenia dotyczące pieniędzy, to wynik zawsze zaokrąglamy do dwóch cyfr po przecinku.

 

 

 

II sposób

Możemy skrócić obliczenia pamiętając, że cena początkowa to 100%. Jeśli cena wzrośnie o 15%, to będzie ona stanowić 115% ceny początkowej.

Możemy obliczyć od razu cenę po podwyżce:

 

\(1,15 \cdot250 = 287,50 (zł)\)

 

Teraz nasza cena początkowa to \(287,50 (zł)\) i obniżamy ją o 15%, więc będzie stanowić 85% ceny początkowej (tzn. ceny po podwyżce).

\(0,85 \cdot 287,50 = 244,375 \approx 244,38 (zł)\) - cena towaru po zmianach.

 
 
 
III sposób

 

Możemy jeszcze skrócić obliczenia łącząc wszystkie obliczenia w jeden zapis:

Obliczamy cenę towaru po podwyżce: \(1,15 \cdot 250\).

Obliczamy cenę towaru po obniżce: \(0,85 \cdot (1,15 \cdot 250) = 244,375 \approx 244,38 (zł) \).

 

 

*To zadanie można rozwiązać stosując własności proporcji i tzw. "mnożenie na krzyż", ale w przeważającej większości zadań maturalnych nie jest to metoda efektywna, więc jej nie omawiamy.

Przykład 1

Polecenie:

Po dwukrotnej podwyżce o 20% towar kosztuje 331,20 zł. Oblicz cenę tego towaru przed podwyżkami.

 

Rozwiązanie:

Oznaczamy przez \(x\) cenę towaru przed podwyżkami. 

Cena początkowa to 100%. Jeżeli podwyższymy cenę towaru o 20%, to jego cena będzie stanowić 120% ceny początkowej.

Cena towaru po pierwszej podwyżce: \(1,20 \cdot x =1,2x\). 

Teraz nasza cena początkowa to \(1,2x\). Tę cenę znowu zwiększamy o 20% i teraz będzie ona stanowić 120% ceny \(1,2x\).

Otrzymujemy \(1,20 \cdot 1,2x=1,44x\).

 

Ponieważ cena po dwóch podwyżkach wynosi 331,20 zł, wykonujemy równanie:

\(1,44x=331,20\;\;\;\;\;/:1,44\)

 


\(x=230\; zł \)

Przykład 2

Polecenie:

Liczba \(a\) jest o 20% większa od liczby \(b\). Oblicz, jakim procentem liczby \(a\) jest liczba \(b\).

 

Rozwiązanie:

Jeśli liczba \(a\) jest większa o 20% od liczby \(b\), to oznacza, że liczba \(a\) stanowi 120% liczby \(b\).

 

Otrzymujemy:

\(a=1,2b\) - z tego równania wyznaczymy b

\(a = \frac{6}{5}b\;\;\;\; / \cdot \frac {5}{6}\)

\( \frac{5}{6}a = b\)

 

Teraz wystarczy ułamek \( \frac{5}{6} \) zamienić na procent.

\(b=\frac{5}{6} \cdot 100 \% a= \frac{250}{3} \%a \approx 83 \%a \).

Przykład 3

Polecenie:

Oblicz, o ile procent wzrosło pole kwadratu, którego długości boków zwiększono o 10%.

 

Rozwiązanie:

Wprowadzamy oznaczenia:

 

\(a\) - długość boku kwadratu przed zmianą długości boku 

\(P=a^2\) - pole kwadratu przed zmianą długości boku

 

Jeśli bok kwadratu wydłużymy o 10%, będzie on stanowić 110% długości początkowej.

Zatem  \(1,1a\) - długość wydłużonego boku

\(P=(1,1a)^2 = 1,21a^2\) - pole kwadratu z wydłużonymi bokami

 

Obliczymy różnicę pól kwadratów i zamienimy ułamek na procent:

\(1,21a^2 - a^2=0,21a^2 \cdot 100\%=21\% a^2\)

 

Pole wzrośnie o 21%.